Algemene voorwaarden
15872
page-template-default,page,page-id-15872,bridge-core-3.1.8,qi-blocks-1.3,qodef-gutenberg--no-touch,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16249

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1 Begrippen

De organisatie: Knobby’s Huiswerkbegeleiding

De cliënt: de ouder of ieder ander die een leerling bij Knobby’s Huiswerkbegeleiding onderbrengt en de verschuldigde betalingen verricht.

De leerling: degene die bijles, basisschoolbegeleiding of huiswerkbegeleiding volgt. Huiswerkbegeleiding: de door Knobby’s Huiswerkbegeleiding georganiseerde dagelijkse bijeenkomsten, met als doel het begeleiden en coachen van leerlingen bij het maken van hun huiswerk.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie huiswerkbegeleiding/ bijles/ basisschoolbegeleiding zal verzorgen aan een door de cliënt aan te wijzen leerling.

 

2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3 Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven gedaan door de organisatie hebben een beperkte geldigheidsduur. Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in brochures, folders en op de website van de organisatie zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen. Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand. Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders is vermeld.

 

4 Aanvang en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de cliënt een leerling schriftelijk aanmeldt voor deelname aan huiswerkbegeleiding. In de overeenkomst staat de aanvangsdatum van de huiswerkbegeleiding/ basisschoolbegeleiding/ bijles vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

5 Levering en levertijd

Alle data voor de huiswerkbegeleiding zijn naar beste weten vastgesteld. Bij het vervallen van data zal de organisatie de cliënt daarvan onverwijld in kennis stellen. Tijdens schoolvakanties zal Knobby’s huiswerkbegeleiding een aangepast rooster hebben. Tarieven voor leerlingen die actief zijn bij Knobby’s huisbegeleiding zullen onveranderd blijven, voor leerlingen die alleen in de vakantie deelnemen zullen er aangepaste tarieven zijn welke zijn te vinden op de website. Tijdens nationale feestdagen is Knobby’s Huiswerkbegeleiding gesloten.

 

6 Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

7 Prijzen

Op de diensten is het BTW 0-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen gelden per kalendermaand. Over maanden waarin de krokus -, voorjaars -, herfst -, of kerstvakanties, nationale of christelijke feestdagen vallen, is het volledige bedrag verschuldigd. Gedurende de zomer periode van 6 weken in de maanden juli en augustus is geen vergoeding verschuldigd.

 

8 Betalingsvoorwaarden

Betaling voor een periode dient te geschieden in het midden van een periode waarin de huiswerkbegeleiding/huiswerkklas plaatsvindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Maandtermijnen worden maandelijks rond de 1e dag van de kalendermaand verstuurd met een betalingstermijn van twee weken. In de vaststelling van de maandelijkse tarieven is met uitval i.v.m. schoolvakanties en nationale feestdagen reeds rekening gehouden waardoor het maandtarief te allen tijde gelijk blijft. Tijdens aanschaf van een 10-dagenkaart is het niet mogelijk om openstaande dagen die niet meer gebruikt worden te restitueren. Een kaart is één jaar geldig na aankoop en kan niet uitgewisseld/ gedeeld worden met andere cliënten. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de huiswerkbegeleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de huiswerkbegeleiding niet met de duur van de opschorting verlengd. De opschorting laat de verplichtingen van de cliënt onverlet. Voor de huiswerkbegeleiding wordt vooraf geen factuur verstrekt. Bij aanmelding ontstaat automatisch een betalingsverplichting. Na ontvangst van de betaling verstrekt de organisatie desgewenst een betalingsbewijs in de vorm van een factuur of kwitantie. Ingeval van aanvang van de huiswerkbegeleiding in de loop van een maand, is betaling verschuldigd over het aantal kalenderweken van de maand waarin de begeleiding plaats vindt, ongeacht of in de eerste week slechts een deel van de week huiswerkbegeleiding plaats vond.

 

9 Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht zich op de overeengekomen dagen na schooltijd persoonlijk te melden bij de organisatie. De leerling is verplicht zorgvuldig zijn schoolagenda bij te houden en de organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de huiswerkbegeleiding. De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding. De leerling is verplicht zich te houden aan de instructies van de organisatie met betrekking tot het maken van het huiswerk. De leerling is verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van het instituut en de aanwijzingen die door de eigenaars en personeel gegeven worden, op te volgen.

 

10 Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling. Middels ondertekening van de overeenkomst gaat cliënt/ leerling ermee akkoord dat Knobby’s Huiswerkbegeleiding voortgangsinformatie over de begeleiding van de leerling deelt met de (mentor en/of ter zake doende docent van de) school evenals dat de school informatie betreffende huiswerk, cijfers en voortgang deelt met Knobby’s Huiswerkbegeleiding.

 

11 Aansprakelijkheid en reclame

De organisatie heeft ten overstaan van de cliënt en de leerling met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting. De organisatie is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de organisatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de cliënt is betaald. De organisatie heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming de schade schriftelijk meldt bij de organisatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook. Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendomen van derden. Op elke overeenkomst tussen Knobby’s Huiswerkbegeleiding en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

12 Ontbinding

De overeenkomst loopt tot wederopzegging door de cliënt of de organisatie. Opzeggen kan op ieder moment, de actieve maand wordt dan wel in rekening gebracht. De nieuwe maand start op iedere 1e van de maand. De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als: – de cliënt of de leerling niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet; – de cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat. In bovengenoemde gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn.